Historie

Historie

Geschiedenis van de Christelijke Gemengde Zangvereniging “De Lofstem” te Genemuiden. Opgericht op 24 oktober 1924.

In het jaar 1924 kwamen de heren Koop Bakker, Albert van Dalfsen en Lambertus van Dalfsen bij elkaar, om een nieuwe zangvereniging op te richten in Genemuiden. Animo bestond al onder meer personen, die zangersbloed in zich droegen en spoedig werd er contact opgenomen met een vroegere plaatsgenoot de heer R. van Dalfsen uit Zwartsluis, die al dirigent was voor andere koren. De oprichting van het nieuwe Christelijke gemengde koor met de naam De Lofstem kon plaatsvinden.

Op 24 oktober 1924 vond de oprichting plaats en werd de eerste koorrepetitie gehouden in de oude gereformeerde school aan de Achterweg. Het koor sloot zich aan bij de ring Zwolle.

Er bestond al een koor in Genemuiden, “Melodia” o.l.v. de heer Puma. Dit koor ging kort na de oprichting van De Lofstem ter ziele en mee hierdoor zag het koor zijn ledental groeien.

Het koor had zijn eerste ringconcours in Hattem op 19 augustus 1925. Het koor telde 40 leden o.l.v. de heer R. van Dalfsen. Met het lied ‘De twee jagers’, kwamen ze thuis met een 1e prijs in de 3e afdeling, met het hoogst gehaalde aantal van 339 punten van die dag.

Een koor werd op een concours door onafhankelijke musici beoordeeld door puntentelling op: zuiverheid, samenzang, ritmiek, uitspraak, klankgehalte, nuancering en opvatting.

In 1926 trok het koor met de tram naar Zwolle en vandaar met de trein naar Hilversum, waar ’s avonds een radio-opname op volgde, uitgaande van de NCRV. Na de opname werd overnacht in Hilversum. De totale onkosten waren f. 264,00.

Na de uitzending kwamen er veel positieve reacties binnen.

Omstreeks 1930 werden de koorrepetities gehouden in het Weeshuis, aan de Hoek.

1. De Lofstem 1930 blz 17

De Lofstem 1930

Na een aantal jaren ging men over van regionale concoursen naar landelijke concoursen. De eerste vond plaats in Eemnes in 1931 waar de 1e prijs in de 1e afdeling werd behaald.

In 1933 werd in Soesterberg een wedstrijd gehouden onder meerdere koren, om het te zingen lied, zonder studie vooraf, uit te voeren.
De wedstrijd werd door De Lofstem gewonnen met een medaille als prijs.
Solisten waren in de beginperiode de zusters Ko en Mien Bakker.

Bij het 10-jarig bestaan in 1934 kwam er een vaandel, waaraan de talrijke medailles en prijzen werden opgehangen. Het kreeg een plaats in een vitrine in het Weeshuis. (Het vaandel is nu in beheer van de Oudheidkamer te Genemuiden)

2. blz 19 Concours 1938 De Lofstemkopie

In 1938 volgde een concours naar de Piramide van Austerlitz

3. blz 20 De Lofstem 1939 NCRV radiokerkdienst

In 1939, in de mobilisatietijd, ontving het koor opnieuw een uitnodiging van de NCRV. Men wilde een kerkdienst in de Ned.Herv.kerk van Genemuiden opnemen met medewerking van De Lofstem.

Na een aantal hoogtepunten met concoursen, waarbij men zelfs de Superieure Afdeling behaalde, kwam voor het koor een inzinking doordat de Duitse bezetter ons land plat legde. Zelfs de repetities moesten stopgezet worden, vanwege tekort aan brandstof. Maar ook, omdat men niet meer op straat mocht zijn na 20.00 uur. Dan moest je weer thuis zijn.

Na de bevrijding ging men weer van start en kon op 8 en 9 januari 1946 weer de eerste openbare uitvoering worden gegeven in het Weeshuis.

4 Concours De Lofstem 1946

Het eerste concours na de oorlog vond plaats op Hemelvaartsdag 1946 in Oosterwolde.

In 1947 mocht het koor, samen met andere koren, deelnemen aan het 25-jarig jubileum van de ring Zwolle, tijdens een herdenkingsdienst in de Grote Kerk te Zwolle. Een groot zangstuk ‘Soli Deo Gloria’ werd uitgevoerd.

Het koor gaf talrijke uitvoeringen en mocht in 1949 zelfs deelnemen aan de NCRV Jubo viering in Arnhem. Een bijzonder druk repetitiejaar, waarin ook het concours in Epe werd bezocht. In september 1949 werden de klokken van de Herv.Kerk in Genemuiden opnieuw ingewijd en liet De Lofstem eveneens haar stem horen tijdens een dankstond.

5 De Lofstem 25-jarig jubileum

In hetzelfde jaar, 24 oktober 1949, herdacht De Lofstem haar 25-jarig bestaan, samen met dirigent R.van Dalfsen, die toen eveneens 25 jaar aan het koor verbonden was als dirigent. Een jubileum wat groots werd gevierd met een declamatorium, uitgevoerd door eigen leden en met receptie.

Op verzoek van de jubilerende vereniging was er gevraagd aan de Ring Zwolle het zangersconcours  in 1950 te houden in Genemuiden. Dit verzoek werd aangenomen en dankzij medewerking  van het gemeentebestuur van Genemuiden en een regelingscommissie, werd dit middag- en avondconcours gehouden op donderdag 18 mei 1950 (Hemelvaartsdag) op het terrein achter de Finse school in het Binnenland.

De opening vond plaats op het gemeentehuis, door burgemeester Hamer, waarbij naast de besturen van De Lofstem en Excelsior, andere deelnemende koorbesturen, juryleden en een afvaardiging van  het ringbestuur Zwolle, aanwezig waren. Hoewel dhr. S. Bodewes, ringvoorzitter, liet blijken dat van hen uit nooit een keuze zou zijn gevallen in Genemuiden voor een groot zangersconcours, qua omgeving betreft ,maar puur de organiserende jubilerende vereniging De Lofstem deze eer gunde. Op uitnodiging naar het publiek werd het zangersconcours ,waaraan ’s middags negen koren en ’s avonds zes koren aan deelnamen, gepresenteerd .Via een  door de plaatselijke middenstand  (ruim 40 adverteerders) gesponsord in een Zangerscourant , het mogelijk was de middag-en avondconcours bij te wonen  tegen een entreeprijs voor een dagkaart van  f.0.75.

Verschillend prijzen konden worden uitgereikt,  zowel na het middag -en avond concours waaronder  De Lofstem zich met ere heeft laten horen door het hoogste aantal punten van de dag te halen en met glans de eerste prijs in de Ereafdeling.

De ringvoorzitter deelde de prijzen uit en mochten tot bijzondere verrassing ,  de dirigenten, ringbestuursleden en  juryleden een dankbare herinnering uit Genemuiden ( een gevlochten kokosmat )in ontvangst nemen.

De avond werd afgesloten door een optreden van de plaatselijke muziekvereniging Ons Genoegen.

Al met al kon dankzij de bijzondere inzet van allen en de boven verwachting grote aanwezigheid van het publiek  in dankbaarheid teruggekeken worden op deze rijke vocale zangersdag. (die slechts in Genemuiden maar bij één keer is gebleven in deze eeuw. MJL)

Van dirigent R.van Dalfsen werd destijds in de krant geschreven, dat hij het koor op opmerkelijke hoogte had gebracht. In maart 1958, na 34 jaar De Lofstem trouw gebleven te zijn, nam hij met pijn in zijn hart, afscheid van een koor waar hij moeilijk afstand van kon nemen.

Jarenlang was de heer Harm Bonthuis voorzitter van de vereniging. Hij werd opgevolgd door de heer Jochem Visscher.

Na dirigent R. van Dalfsen, kreeg De Lofstem Henk Plender als dirigent.
Ook o.l.v. de heer H. Plender werden diverse concoursen bezocht waar De Lofstem goed voor de dag kwam in de Superieure afdelingen.

In 1964 was het 40-jarig jubileum. Na een goed bezochte receptie in het Hervormd Wijkgebouw, gaf het koor daar, volgens de recensies in de kranten, een grandioze jubileumuitvoering, eveneens o.l.v. de heer H. Plender.
Verdere medewerking werd verleend door pianiste mevrouw Van de Putten uit Zwolle, organist Hendrik v.d.Kolk, trompettist Albert Hoekman en een orkest uit Meppel.
Solisten waren de dames Nel van Dalfzen-Meijwaard, Riek Last-van der Haar en
B. van Milgen-Wibalda. Alle drie solisten waren oud-leden van De Lofstem en oud-inwoners van Genemuiden.

6  40-JARIG JUBILEUM DE LOFSTEM H.Plender

6a 1964 - dhr.Jochem Visscher geridderde door burg.Soetendal

Ds. G. Rikkers opende en sloot de avond.
Deze dag stond in het teken van herdenken. Tevens werd 1 minuut stilte in acht genomen bij het graf van oud koorlid Hendrikus v.d. Steeg.
Verdriet en vreugde wisselden elkaar af en in een ongedwongen sfeer vierde de jubilerende zangvereniging deze mijlpaal.
Hierna kon het concert beginnen,met eerder genoemde medewerking. Tenslotte ontving Jochem Visscher van burgemeester Soetendal een Koninklijke onderscheiding en wel de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Voor 40 jaar lidmaatschap en 10 jaar voorzitterschap van De Lofstem en voor 35 jaar lidmaatschap van de vrijwillige brandweer, lid van het Oranjecomité en lid van de Gereformeerde kerkenraad. Al met al veel vrijwillige diensten, die deze avond koninklijk beloond werden, en wat de beduusde gedecoreerde deed opmerken, dat hij niet wist zoveel voor Genemuiden betekend te hebben.
Een gedicht gemaakt door een van de koorleden, ter herinnering aan het 40-jarig jubileum luidt:

“Zo mochten wij dan samen zingen, deze avond en ook iedere week.
Muziek is één der grootste gaven, die God het mensdom steeds weer geeft.
Toch gaan wij vaak voorbij aan daagse dingen en zien daarin dan God niet meer
Wij merken niet dat vogels zingen en bloesems bloeien tot zijn eer.
juist God wil, dat wij dankbaar merken, de wonderen van elke dag.
Ook dat we deze dag gedenken, die Hij ons in zijn goedheid gaf.
Veertig jaren zingen, dat De Lofstem mag doordringen,
dat de dank U toegezongen, steeds opnieuw door mensenmonden,
gezongen en gesproken word.
Ja hoe vaak was vaak ons pogen, dank dat wij het vieren mogen, dit blij en zinvol feest.
Toch vragen wij op ’t eind dezer avond, steun ons ook verder in ons werk.
Als Genemuiden, steunt De Lofstem, dan staan wij immers o zo sterk,
dat vele zangers zich dan scharen en sluiten bij ons koor zich aan.
Dan blijven wij enthousiaste leden, dan kunnen wij ook verder gaan.
Komt zangers, komt en zingt ook mede, ’t ontspant en het verrijkt uw geest. Want dat toch zij ons diepst begeren, om met van vreugd gespannen stem
steeds te mogen preluderen. het lied van ’t nieuw Jeruzalem.
Dat wij in ons zingen, Hem mogen prijzen, Hem eeuwig dank en eer bewijzen,
want eens zingen mens en engelen saam’, ter eer van Zijn grote Naam”.

6b TV OPNAME GROTE KERK ZWOLLE olv.H.Plender en Kl.J.Mulder

Plaat en TV opname in Zwolle o.l.v.H. Plender en Kl.J. Mulder (orgel)

Tussentijds vonden diverse veranderingen plaats, o.a. wisselingen van dirigenten, van bestuursleden, contributie, ledenbestand en lokaliteit. Desondanks mocht het koor zich wekelijks inzetten op de repetitieavonden, onder het genot van een goede sfeer en concentratie op de gezongen liederen, die menigeen tot troost en bemoediging ervaart.

7 50-JARIG Jub.DE LOFSTEM H.J.Bloemers (1)

Bij het 50-jarig jubileum in 1974 kreeg de koorzang van “De Lofstem” een glansrijk hoogtepunt o.l.v. dhr. H.J. Bloemers. Voorafgaand aan het jubileumconcert was er in De Overtoom een receptie. In blijde stemming werden herinneringen opgehaald uit de rijke historie van het koor.

Zelfs oud-burgemeester Hamer was present. Deze memoreerde, dat bij zijn komst in 1934 het koor al van zich liet horen. Een propvolle zaal met belangstellenden in het Herv.Wijkgebouw zag uit naar de jubileumuitvoering. Een ensemble van de plaatselijke muziekver. “Ons Genoegen” en de solisten t.w. oud-leden, de dames Nel van Dalfzen-Meijwaard, Gé Hellenthal-ten Hove, Riek Last-van der Haar en B. van Milgen-Wibalda en organist Henk v.d.Kolk verleenden medewerking aan het koor. Ds. A.v.d.Vlist opende en sloot deze avond, die veel voldoening en waardering opleverde.

8 De Lofstem 60 jaar 1984-

Het 60-jarig jubileum werd in 1984 sober gevierd, geen receptie vooraf, maar wel werd door het koor o.l.v. de heer H.J.Bloemers in het Hervormd Wijkgebouw, een uitvoering gegeven. Verdere medewerking werd verleend door sopraan W. Dijkema uit Zwolle, ons bas-koorlid de heer Jan van Dijk, organist Arend Booi en de brassband van de plaatselijke muziekvereniging “Ons Genoegen” o.l.v. de heer H.van Loo jr.

De opening en sluiting werd door Ds.G.P.Wijnbeek verzorgd.
Ook deze avond mocht het lied uit volle borst gezongen worden:
“Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren
komt allen saam, psalmzingt de heilige Naam,
looft al wat ademt de Heere”.

Het jubileum werd afgesloten met een feestelijke ledencontactavond, waar de leden van het koor in een gezellig samenzijn o.a. een quiz hielden, samengesteld door M.J.Last-Meijwaard. Verder werd een diapresentatie getoond, over “Genemuiden in het verleden”, verzorgd door H.J.v.d.Steeg.
Op voortreffelijke wijze werd de inwendige mens verzorgd door Fred en Anky Eenkhoorn (Cafetaria De Eekhoorn).

Vele jaren was de heer Harm Altena de stuwende kracht als voorzitter van de vereniging, met naast hem de heer Jan van Dijk als 2e voorzitter. Mede door hun rijke ervaring en doorzettingsvermogen, waren zij een stimulans voor het zingen van hert christelijke lied en heeft het koor veel aan hen te danken.

9 1990-Bevrijdingsconcert De Lofstem 004

De heer E. Koersen nam de dirigeerstok over van de heer H.J.Bloemers die om gezondheidsredenen na ruim 10 jaren moest stoppen.

O.l.v.de heer Koersen was er in 1990 een bevrijdingsconcert in de Herv.kerk te Genemuiden.
Voor het eerst mocht het koor een dame, t.w. mevrouw Riemke van Dijk-Smits begroeten als voorzitter en vervolgens ook de heer Mart Kruider. Samen hebben zij een aantal jaren het koor door ups en downs heen geholpen en mocht het koor ook het 67-jarig jubileum, (het 65-jarig jubileum kon door omstandigheden niet door gaan), op 30 november 1991 in de Gereformeerde Kerk herdenken. Samen met het mannenkoor Laudate Deum uit Wezep o.l.v. de heer Aanton Kroek, organist Henk van Putten en soliste Riek Jonker.
Een mooie jubileumkrant waarin diverse leden over hun “een in geest en leven” ten aanzien van De Lofstem hebben gememoreerd.

10  67-JARIG JUBILEUM DE LOFSTEM Anton Kroek

Hierna nam dirigent Wim Magré het over van Anton Kroek, met hem hebben wij met de Veluwse koren, waar hij eveneens de dirigeerstok hanteerde, in Harderwijk in de Ned.Hervormde kerk een grandioos Bevrijdingsconcert ten gehore gebracht. De Gebroeders Brouwer, trompet en een Australisch-Nederlands gastkoor namen hier eveneens aan deel. Dit koor was hier in verband met het 50-jarig bevrijdingsfeest 1945-1995.

11 jub.koorleden11 Lofstem 1995 40.jr

11a.Jubilarissen, Jaap Hammer, en Harmke Buitink, voorz.Jan v.Dijken afgev.bondsbestuur

Jubilea

Veel leden hebben reeds meerdere jaren het lidmaatschap mogen gedenken 25-40-50-60 jaar verbonden te zijn aan hetzelfde koor geeft grote reden tot dankbaarheid.

12 70- JARIGE LOFSTEM Wim Magré

Het 70-jarig jubileum van “De Lofstem” werd gevierd in de Gereformeerde Kerk in Genemuiden o.l.v. Wim Magré. De avond werd geleid door de heer B.Pierik. Begeleiding van de samenzang door dhr. A.Booi (orgel) en het koor werd begeleid door de heer E.Zwart (piano). Soliste was Esther Munsterman.

Kort daarop heeft ook Wim Magré het stokje overgedragen aan Pieter de Jong, die gevraagd was door Willem Hendrik Zwart. De heer Zwart was even eerder benaderd (maar kon om gezondheidsredenen niet), om De Lofstem onder zijn hoede te nemen. Het koor mocht onder leiding van Pieter de Jong het ledenaantal met 50% zien stijgen, mede door een andere keuze van muziekstukken. Ook het Engels- Frans- en Duitstalige lied werd meer opgenomen in het repertoire en dat trok jongeren aan.
Maar het Nederlandstalige lied, waarvan de woorden gevoelsmatig beter in het christelijke lied overkomen, hielden alsnog inhoudelijk de grote kracht in de samenwerking en sfeer binnen het koor vast.

13 75-JARIG JUB.DE       LOFSTEM Pieter de Jong

In 1999 vierde het koor zijn 75-jarig bestaan met een concert o.l.v. Pieter de Jong in de Ned.Hervormde kerk in Genemuiden. Medewerking werd verleend door het Almario-trio (fluit, harp en violoncello), Wim Magré en Cor Ploeg.

In 2004 gaf het koor in samenwerking met het Chr. Jong Mannenkoor “Soli Deo Gloria” o.l.v. Jaap Kramer uit Urk, Cor Ploeg (orgel) en Harold Kooij (piano) een concert, ter ere van het 80 jarig bestaan van de zangvereniging in de Hervormde kerk te Genemuiden. Ook nu werden weer hoogtepunten bereikt, waar men in dankbaarheid aan de Gever van al deze gaven op terug kan zien.

Dit jubileumconcert bood een mooi programma met veel afwisseling en op een hoog peil. Ook de vele samenzang liet bij het talrijke publiek een tevreden muzikaal gevoel achter.

Aan de regelmatige veranderingen van de koorkleding is ook hier te zien, dat het koor, hoewel “op leeftijd”, met de tijd mee wenst te gaan.

De concoursen hebben er in het verleden aan mee gewerkt een goede koorklank te bereiken. Ook het naar buiten optreden, het goed voor de dag komen, en het zelf bijdragen aan  repetities, geeft aan een ieder een goed gevoel.

Het koor kon zich alweer verheugen op het Kerstconcert 18 december 2004 waaraan meewerkten: de Chr.Gem.Zangvereniging TOG Nijeveen en Chr.Ger.kerkkoor Zingend getuigen. Alle koren o.l.v. Pieter de Jong, Cor Ploeg (orgel) en Harold Kooij (piano).
Ook Passie-en Paasconcerten, waarin wij het geestelijke lied in de Lijdenstijd naar voren brachten, mochten in kerken en bejaardentehuizen uiting geven aan onze lof aan God, met: “U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie” en “Aan Hem alleen de eer”.

Benefietconcert 2007

15 PRACHTIG BENEFIETCONCERT

Een “goede doelenconcert” in de Hervormde Kerk samen met meerdere plaatselijke koren.
Eveneens het deelnemen aan cd-opnamen in de Hervormde Kerken in Hasselt en Kampen, vergden heel veel studie van de samenwerkende koren van Pieter de Jong, Harry Hamer (orgel) en Johan Bredewout (vleugel).
Het bracht financieel gewin, maar bracht uiteraard ook veel kosten mee.

16 Genemusiment 2008 IMG_2352

Actief bij Genemusiment

Talrijke gezellige avonden en middagreisjes gaven het koor veel saamhorigheid.
Jaarlijkse verkopen, georganiseerd door een aktieve Verkoopcommissie, leveren de verenigingskas een onmisbare aanvulling van de inkomsten op, dankzij de vrijwillige medewerking van meerdere koorleden.

Veel besturen, waarvan wij nog enkele voorzitters bij name willen noemen o.a. de heren Jaap Hammer Wzn, Wicher van Dalfsen, Jaap Hammer Jzn, Stefan Oosterveer en Femmie Eenkhoorn, die allen veel voor de vereniging hebben mogen betekenen.

Na het vertrek in januari 2012 van Pieter de Jong, die ons koor dirigeerde vanaf 11 oktober 1995, werd Cor Ploeg onze enthousiaste dirigent per 8 februari 2012.

17 Genemusiment concert 2012 H0330

Concert Genemusiment 2012

In de loop van het jaar 2012 zijn er enkele optredens in bejaardencentra geweest in Zwartsluis en Genemuiden.

Ook verleenden wij in september 2012 onze medewerking aan het “Genemusiment” met een optreden in de Hervormde Kerk o.l.v. Cor Ploeg.

Maart 2013 M.J.Last-Meijwaard.